సనాతన ధర్మం

రమణ మహర్షి – “నడిచే దైవం”

పరిపూర్ణ దైవీసంపద, అత్యంత కఠోర నియమపాలన, తీవ్రాతి తీవ్రమైన తపస్సు,అచంచలమైన శ్రద్ధ ,అపారశాస్త్ర పాండిత్యము,అనన్యమైన దైవీ ధర్మ కార్యనిర్వహణ వారిని ప్రపంచం నలుదిశలా మరో శంకరాచార్యులు గా
Read More